1 capv zelene cz

Založení asociace

Na počátku devadesátých let procházela česká společnost zásadními přeměnami, které se odrážely i v situaci české vědy, a tedy i pedagogiky. Pedagogická věda byla tehdy v poměrně neutěšeném stavu, s nízkou prestiží, odtržena od vývoje pedagogiky v zahraničí, chyběl empirický výzkum, k dispozici nebyl pedagogický slovník či základní příručky k metodologii pedagogického výzkumu, chyběl mladý vědecký dorost atd.

Výzkum v oblasti pedagogiky se ukazoval jako velmi málo rozvinutý, roztříštěný, epizodický, nekoordinovaný. I když byly určité výzkumné aktivity realizovány, a mnohé i velmi kvalitní, ze strany řady odborníků byla pociťována naléhavá potřeba vzájemné výměny informací, odborné koordinace a akčního uchopení procesu očekávaných proměn v oblasti vzdělávání. Iniciována byla myšlenka vytvoření organizační platformy pro rozvoj českého pedagogického výzkumu.

Na začátku roku 1992 byla skupinou nadšenců z řad odborníků v pedagogice a psychologii iniciována první přípravná schůze, oslovena byla široká odborná komunita. Takto o této době hovoří iniciátor myšlenky vzniku vědecké společnosti, zakládající člen Asociace a její první předseda, čestný předseda prof. Jan Průcha (Průcha, J. Jak a proč jsme vytvořili ČAPV. Plenární vystoupení na jubilejní 20. konferenci ČAPV v Praze 2012):

„Počátkem roku 1992 jsem oslovil několik kolegyň a kolegů, k nimž jsem měl odbornou a lidskou důvěru, a kteří byli ochotni se podílet na založení asociace. Zároveň jsem rozeslal dopis na různá pracoviště pedagogiky s informací o chystané asociaci, o jejich cílech, a s výzvou ke spolupráci…“

21. května 1992 se konalo ustavující shromáždění k založení ČAPV s obdivuhodnou účastí 160 odborníků, převážně z univerzitních pracovišť, ale také učitelů z praxe. Tento den je považován za vznik České asociace pedagogického výzkumu. Členy prvního výboru byli Petr Byčkovský, Jaroslav Kalous, Jiří Mareš, Stanislav Navrátil, Jan Průcha (zvolen prvním předsedou), Stanislav Štech a Eliška Walterová. První významnou akcí nově založené asociace byla 1. celostátní konference o pedagogickém výzkumu, která se konala hned v následujícím roce (1993) na Pedagogické fakultě UK v Praze. Význam první konference podtrhla účast tehdejšího ministra školství Petra Piťhy, rektora UK Radima Palouše a děkana fakulty Jiřího Kotáska. Z konference byl vydán sborník, který kromě přednesených příspěvků otiskl i Memorandum ČAPV, na kterém se účastníci shodli. Jeho text kromě jiného zdůraznil i klíčovou myšlenku pro budoucí fungování Asociace:

„Obrození české pedagogické vědy a výzkumu musí vzejít především od samotných jeho pracovníků. Musí vyrůstat z jejich iniciativy, konstruktivnosti a pracovitosti.“

V dalších letech se konaly každoročně celostátní konference na různých místech, zpravidla na českých pedagogických fakultách (v roce 2013 se uskuteční již 21. konference v Ústí nad Labem). Pravidlo rotace místa konání vytváří vhodný prostor ke stmelení, sjednocení, sblížení českých pedagogických výzkumníků na různých pracovištích. ČAPV je zakládajícím členem evropské asociace pedagogického výzkumu EERA. Ze všech konferencí ČAPV jsou vydávány sborníky příspěvků. Od roku 2000 jsou součástí národních konferencí doktorské metodologické semináře. Asociace je pravidelně omlazována přijímáním nových členů. V posledních letech je vydáván elektronický informační Bulletin. Mezi členy ČAPV jsou renomovaní autoři opakovaně vydávaného pedagogického slovníku, pedagogické encyklopedie i celé řady kvalitních výzkumných a metodologických publikací.

 

ČAPV je po tři desetiletí vedená výborem, jehož složení se v průběhu let měnilo. Všem níže uvedeným kolegům i dalším aktivním členům  děkujeme za jejich práci.

Období

Předseda

Další členové výboru

1992 – 1994

Jan Průcha

Petr Byčkovský, Jaroslav Kalous, Jiří Mareš, Stanislav Navrátil, Stanislav Štech, Eliška Walterová

1994 – 1996

Jan Průcha

Jan Beran, Jiří Mareš, Stanislav Navrátil, Jan Sup, Stanislav Štech, Eliška Walterová

1996 – 1998

Miroslav Chráska

Jan Beran, Olga Kofroňová, Milan Pol, Jan Průcha

1998 – 2000

Miroslav Chráska

Olga Kofroňová, Ludmila Prokešová, Jan Průcha, Tomáš Svatoš

2000 – 2002

Miroslav Chráska

Olga Kofroňová, Ludmila Prokešová, Jan Průcha, Tomáš Svatoš

2002 – 2004

Blahoslav Kraus

Miroslav Chráska, Milada Rabušicová, Eliška Walterová, Petr Urbánek

2004 – 2006

Milada Rabušicová

Helena Grecmanová, Marie Kocurová, Petr Urbánek, Eliška Walterová

2006 – 2008

Milada Rabušicová

Helena Grecmanová, Blahoslav Kraus, Petr Urbánek, Eliška Walterová

2008 – 2010

Petr Urbánek

Helena Grecmanová, Jana Doležalová, Tomáš Janík, Petr Novotný

2010 – 2012

Petr Urbánek

Dominik Dvořák, Helena Grecmanová, Tomáš Janík, Petr Novotný

2012 – 2014

Petr Urbánek

Dominik Dvořák, Petr Knecht, Petr Novotný, Jana Poláchová Vašťatková

2014 – 2017

Petr Novotný

Dagmar Čábalová, Dominik Dvořák, Petr Knecht, Jana Poláchová Vašťatková

2017 - dosud

Jana Poláchová Vašťatková

Martin Chvál (místopředseda), Stanislav Michek, Petr Novotný, Kateřina Vlčková