1 capv zelene cz

ČAPV oceňuje

Česká asociace pedagogického výzkumu upozorňuje na publikace členů ČAPV, které vynikají kvalitou výzkumné práce a její prezentace, popřípadě otevírají nová výzkumná témata nebo přinášejí metodologické inovace. Proto od r. 2012 uděluje jednou ročně při příležitosti výroční konference Cenu ČAPV za významnou publikaci.  V porotě  rozhodující o cenách zasedli následující kolegové a kolegyně (mnozí opakovaně či pravidelně): Martin Chvál, Jiří Mareš, Petr Najvar, Michaela Píšová, Jana Poláchová Vašťatková, Jan Průcha a Klára Šeďová, Kateřina Vlčková. Tajemníkem soutěže a poroty byl dlouhá léta Dominik Dvořák, v současné době komise pracují pod vedením Martina Chvála.

 

V roce 2019 byla v Liberci udělena následující ocenění

V kategorii Cizojazyčná publikace byla udělena cena za text:
       Straková, J., Simonová, J., & Greger, D. (2018). Improving mathematics results: does teachers’ academic optimism matter? A study of lower secondary schools. School Effectiveness and School Improvemen, 29(3), 446–463.

V kategorii Recenzovaný časopisecký článek byla udělena cena za text:
    Mareš, J. (2018). Odpor učitelů vůči změnám ve škole a ve školství. Pedagogika, 68(2), 173–200.

V Juniorské kategorii ocenění získal článek:
     Picková, H. (2017). Proč moje děti nechodí do mateřské školy. Přístup rodičů, jejichž rozhodování neomezuje socioekonomické znevýhodnění. Orbis scholae, 11(1), 51–69.

V kategorii Monografie nebo jiná neperiodická publikace (v libovolném jazyce) získala ocenění publikace:                                                                                                                                                                                                                                                                                  
      Voňková, H. (2017). Metoda ukotvujících vinět a její využití v pedagogickém výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.

 

V roce 2018 byla ve Zlíně udělena následující ocenění

V kategorii Cizojazyčná publikace byla udělena cena za text:

  • Katrňák, T., & Simonová, N. (2016). Trends in educational fluidity after the fall of socialism inthe Czech Republic. Orbis scholae, 10(3), 49–69.

V kategorii Recenzovaný časopisecký článek byla udělena cena za text:

  • Simonová, J., Potužníková, E., & Straková, J. (2017). Poslání a aktuální problémy předškolního vzdělávání –postoje a názory ředitelek mateřských škol. Orbis scholae, 11(1), 71–91.

V Juniorské kategorii ocenění získal:

  • Juhaňák, L. (2017). Sociální sítě autorů publikujících v pedagogických vědách v letech 2009–2013: exploratorní analýza. Studia Paedagogica, 22(1), 9–36.

 

 V roce 2017 byla v Hradci Králové udělena následující ocenění

V kategorii Cizojazyčná publikace při rovnosti hlasů na prvním místě dvě ceny:

  • Lojdová za text The end of academic freedom in the era of neoliberalism? Pedagogická orientace, 2016, 26(4), 605–630.
  • Šeďová, M. Sedláček, & R. Švaříček za text Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk. Teaching and Teacher Education, 2016, 57, 14-25.

V kategorii Recenzovaný časopisecký článek  byla udělena cena za text:
Tůma, F. Konverzační analýza a interakce ve třídě: východiska a metodologické aspekty. Pedagogická orientace, 2016, 26(3), 415–441.

V Juniorské kategorii ocenění získa kolega Vyhnálek za studii Meziškolní mobilita: přehledová studie výzkumných témat. Orbis scholae, 2016, 10(1),63-96

V kategorii Monografická díla:

Rabušicová, K. Brücknerová, L. Kamanová, P. Novotný, K. Pevná & Z. Vařejková za knihu Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. Brno: Masarykova univerzita 2016.

Zvláštní ocenění  za významný přesah monografického díla směrem do praxe autorský kolektiv Starý, K. , Laufková, V., Novotná, K., Stará, J., Šťastný, V. &  Svobodová, Z. za knihu Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál 2016.

 

 V roce 2016 byla v Českých Budějovicích udělena následující ocenění

V kategorii Monografická díla byly oceněny dva týmy:

  •  Autorský kolektiv vedený Ivou Stuchlíkovou a Tomášem Janíkem za knihu Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy (Brno: Masarykova univerzita 2015).
  • Autorský kolektiv vedený Davidem Gregerem, Jaroslavou Simonovou a Janou Strakovou za knihu Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu (Praha: Pedagogická fakulta 2015).

V kategorii článek cenu získal Karel Starý a Veronika Laufková za studii Kde žáci v polovině základního vzdělávání selhávají při porozumění čtenému polemickému textu (Pedagogika, 65(4), 392–412)

V juniorské kategorii byla cena udělena Miroslavu Jirečkovi za monografii Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013 (Brno: Masarykova univerzita 2014).

 

 V roce 2015 byla v Plzni udělena následující ocenění

V kategorii Monografická díla:

Píšová, M., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Najvar, P., & Tůma, F. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Brno: Masarykova univerzita, 2013.

V kategorii Recenzovaný časopisecký článek  byla udělena první cena za dva články vycházející z jednoho výzkumného projektu:

Urbánek, P., Dvořák, D. & Starý, K. (2014). Dynamika sociálního klimatu učitelských sborů v době reformy. Orbis scholae, 8(1) 65–78. a Dvořák, D., Urbánek, P., & Starý, K. (2014). High autonomy and low accountability: Case study of five Czech schools. Pedagogická orientace, 24(6), 919–940.

Byla udělena i jedna druhá cena v této kategorii:

Hloušková, L. (2014). Mám základní vzdělání. Příčiny a důsledky předčasných odchodů ze studia a ze vzdělávání. Studia paedagogica, 19(2), 11–38.

Juniorské kategorii byly na základě shody celkového počtu bodů uděleny dvě první ceny, a to za texty:

Šťastný, V. (2014). Soukromé doučování a vzdělávací politiky v Evropě. Pedagogická orientace, 24 (3), 353–374.

Laufková, V., & Novotná, K. (2014). Školní hodnocení z pohledu žáků. Orbis scholae, 8(1) 111–127.

 

Zvláštní ocenění za aktivity související s vědeckým publikováním (2013–2014) udělil výbor se souhlasem odborné poroty Martinu Chválovi a výkonné redakci časopisu Pedagogika za vytvoření a zpřístupnění digitálního archivu časopisu Pedagogika.

 
 
V roce 2014  v Olomouci byla v Olomouci udělena následující ocenění: 

V kategorii Recenzovaný časopisecký článek  

Straková, J., & Greger, D. (2013). Faktory ovlivňující přechod žáků 5. ročníků na osmileté gymnázium. Orbis scholae 7(3), 73–85.

V kategorii Monografická díla 

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., ... & Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.

V kategorii Juniorka/junior (2012–2013)

 Šalamounová, Z. (2013). Žákovská gestika ve vyučování jako proces zviditelňování myšlení. Studia paedagogica,18(1), 37–56;

Bradová, J. (2013). Keď zasadací poriadok funguje alebo učiteľsko-žiacke preferencie pri obsadzovaní priestoru školskej triedy. Studia paedagogica, 17(2), 71–92.

 
V roce 2013  byly v Ústí nad Labem oceněny:

Zásluhy za koncipování rozsáhlejších výzkumných projektů s monografickými výstupy:

PhDr. Martin Chvál, Ph.D., za odbornou garanci tvorby a za publikaci souboru nástrojů pro pedagogický výzkum a školskou praxi v projektu Cesta ke kvalitě, národní projekt MŠMT s plným názvem "AUTOEVALUACE" - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“ (2009-2012).

Doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D. M.Ed., za koncipování a koordinaci výzkumu Kurikulum G  (Podpora gymnázií jako pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání; projekt MŠMT, 2009-2011) za publikace jeho teoretických východisek, metodologie a výsledků.

Prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., Dr. h. c., prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc., prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., za péči o aktualizace opakovaných vydání Pedagogického slovníku.

 
V  roce 2012  byla v Praze udělena ocenění:

V kategorii Recenzovaný časopisecký článek

Peter Gavora & Jarmila Braunová. (2010). Adaptácia Dotazníka organizačnej klímy školy (OCDQ-RS). Pedagogická orientace, 20(1), 39-50.

Šedová, K. (2011). Mocenské konstelace ve výukové komunikaci. Studia paedagogica,1.

Poláchová Vašťatková, J. & Chvál, M. (2010).  K využití sémantického diferenciálu při autoevaluaci školy. Orbis scholae, 4(1), 111-128.