1 capv zelene cz

Analýza klimatu učitelských sborů ZŠ: kvalitativní sonda

3. SEKCE Výzkum vnitřní proměny školy v širších sociálních souvislostech

Autoři: Magda Nišponská

Petr Urbánek

Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnostmi kvalitativního vyhodnocování primárních údajůvýzkumu klimatu učitelských sborů. Autoři vycházejí ze zjištěných dat již realizovanéhorozsáhlého šetření klimatu sborů ZŠ. K vyhodnocení a interpretaci výsledků šetření je v textu,vzhledem ke složitosti a specifičnosti jevu, jakým sociální klima sboru je, využito metodyzpracování dat shlukovou analýzou k-means. Metoda slouží k detailnímu pohledu dovnitřsouboru, kde identifikuje skupiny lidí podle jejich výsledků dosažených v jednotlivýchindikátorech klimatu. Zjistili jsme, že v zásadě je možné identifikovat 5 výrazně odlišnýchskupin učitelů. Vybrané nálezy získané metodou shlukové analýzy jsou porovnávány vkontextu již publikovaných výsledků, které byly interpretovány na základě statistické analýzy

Klíčová slova: Klima učitelských sborů, základní škola, dotazník OCDQ-RS, kvantitativní akvalitativní přístup, shluková analýza.

Článek ke stažení [PDF]: Analýza klimatu učitelských sborů ZŠ: kvalitativní sonda

Title: The Analysis of Social Climate of the Basic School Staff:Qualitative Methodology

Abstract: This research examined teacher’s perceptions of the basic school socialenvironment. We examined few indicators that predict social climate (support of director,directivity director) and their relation to frustration of teachers and their engagement inwork. Participants (1070 teachers from 47 schools) responded to Likert items measuringindicators of social climate. Cluster analysis was used to search for types of teachersaccording to subjectively perceived organizational climate. Overall, we identified 5 clusters(or profiles) that moderated across the 4 outcome variables. Both supportive behaviors ofdirector and his directivity were positively correlated with social climate outcomes, e.g.engagement, and the frustration.

Key words: Social climate of the staff, basic school, questionnaire OCDQ-RS, quantitativemethodology and qualitative methodology, cluster analysis of cases.

Download the article in English [PDF]: Not available

Tagy: základní škola, klima učitelských sborů, dotazník OCDQ-RS, shluková analýza, kvantitativní a kvalitativní přístup