1 capv zelene cz

Hlas žáků v kontextu reformy české školy

1. SEKCE Pedagogický výzkum a kurikulární reforma české školy

Autor: Jitka Vidláková

Abstrakt: Záměrem příspěvku je nastínit, jaké změny a podněty přináší právě probíhajícíkurikulární reforma ve prospěch hlasu žáků. Součástí textu je i prezentace výsledku dílčíhošetření provedeného na jedné základní škole ve městě Brně. Zde bylo prostřednictvím rozhovoruzjišťováno, jak ředitel školy a učitelé vnímají státem nově nastavené podmínky pro pedagogickoupráci učitelů a jakou roli v této reformě má mít hlas žáků. Cílem šetření bylo zejména zjistit, jakrespondenti vnímají podmínky a prostor pro autonomii žáka a jeho aktivní zapojení do procesuvyučování a učení, tj. od jeho plánování přes realizaci až po hodnocení. Mají školy zájemzapojovat žáky do těchto procesů? Jsou školy připraveny naslouchat hlasům žáků a pracovat snimi?

Klíčová slova: hlas žáků, kurikulární reforma, zapojení žáků, základní škola

Článek ke stažení [PDF]: Hlas žáků v kontextu reformy české školy

Title: The pupil Voice in the context of the Czech school reform

Abstract: The objective of this paper is outlining those changes and incentives which thecurrent curricular reform presents - those which should benefit the pupil voice. The paper alsopresents the results of a study carried out at a primary school situated in the city of Brno. In aninterview, the principal and teachers were asked to comment on how they feel the new conditionshave influenced their pedagogical work and what role the pupil voice should have in it. The aimof the study is mainly to investigate how respondents perceive the conditions and the room forpupil autonomy and their active involvement to processes of teaching and learning. Are schoolsinterested in involving pupils to these processes? Are schools prepared to listen to the pupil voiceand to work with it?

Key words: pupil voice, curricular reform, pupil involvement, primary school

Download the article in English [PDF]: Not available

Tagy: základní škola, kurikulární reforma, hlas žáků, zapojení žáků