1 capv zelene cz

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PŘIPRAVENOSTI DĚTÍ PRO VSTUP DO ŠKOLY

Autor: Alena Petrová, Irena Plevová, Eva Šmelová 

Abstrakt: Autorky prezentují výzkumný záměr mezinárodního výzkumu, jehoţ cílem je objektivně ověřit a vyhodnotit účinnost Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a jeho dopad na úroveň připravenosti dětí pro úspěšné zahájení povinné školní docházky, a to s ohledem na pohlaví a případné handicapy. Snahou autorek je postupně zpracovat komplexní pedagogicko-psychologicko-speciální pohled na moţnost předškolního vzdělávání pozitivně ovlivnit vstup dítěte do školy v ČR. Prostřednictvím jednotné testové baterie je realizováno šetření zaměřené na školní připravenost ve vybraných zemích Evropské unie a získaná data budou komparována. 

Klíčová slova: školní připravenost, kurikulum, předškolní vzdělávání, testové baterie, předškolní pedagog, mateřská škola, základní škola 

Článek ke stažení v češtině [PDF]: PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PŘIPRAVENOSTI DĚTÍ PRO VSTUP DO ŠKOLY

 

Abstract: Educational-psychological apspects of readiness for beginning of school atendance. The authors present results of international research aimed at measurement and assessment of both the affects of Framework Education Programme for Preschool Education and its impact on children´s readiness for successful beginning of school attendance (with respect to gender and possible handicaps) in an objective way. To compile complex educational-psychological-special view on the possibility of preschool education to positively influence child´s start of school attendance in the Czech Republic. By means of unified set of tests to carry out a research aimed at school readiness in particular countries of European Union and to compare the gained data. 

Key words: school readiness, curriculum, preschool education, set of tests, preschool educationalist, kindergarten, basic school 

Download the article in English [PDF]: Not available

Tagy: mateřská škola, předškolní vzdělávání, základní škola, kurikulum, předškolní pedagog, školní připravenost, testové baterie