1 capv zelene cz

Podmínky práce učitele v současné základní škole

Autor: Petr Urbánek, Jana Wernerová

Sekce 2: Kvalita učitele a učitelského vzdělávání

Abstrakt: Vytvářené podmínky práce jsou v souvislosti se společenskými proměnami v učitelství poměrně nestabilním fenoménem. Lze přitom předpokládat, že ovlivňují kvalitu profesního výkonu učitele, a tedy také efekty školního vyučování. Příspěvek zjišťuje reálné podmínky práce učitele v současné základní škole. Opírá se o sm.šený výzkum s akcentem na kvalitativní procedury. Na souboru devatenácti náhodně vybraných učitelů jsou kombinovány dvě výzkumn. metody: hloubkový rozhovor a metoda profesiografie, při níž byl časovým snímkem zjišťován týdenn. rozsah a struktura profesních aktivit učitelů.

Klíčová slova: učitel, podmínky práce učitele, základní škola, profesní nároky, společenské změny, profesní zátěž, hloubkové rozhovory, profesiografie, časový snímek

Článek ke stažení v češtině [PDF]: Podmínky práce učitele v současné základní škole

 

Title: Teacher working conditions at the current basic school

Abstract: The created working conditions are relatively unstable phenomenon in the context of social transformations in teaching. It can be assumed that they influence the quality of teacher professional performance and, therefore, also the schooling effects. The paper discovers the real teacher working conditions at the current basic school. It is based on the mixed methods research with an emphasis on qualitative procedures. On the set of nineteen randomly selected teachers two research methods are combined: an in - depth interview and professiography method, within which the weekly scope and the structure of the professional activities of teachers were investigated by time tracking.

Keywords: teacher, working conditions of teachers, basic school, professional demands, in-depth interviews, professiography, time frame

Download the article in English [PDF]: Not available

Tagy: učitel, společenské změny, základní škola, podmínky práce učitele, profesní nároky, profesní zátěž, hloubkové rozhovory, profesiografie, časový snímek