1 capv zelene cz

Odklady školní docházky v kontextu výzkumu

Autor: Šmelová Eva, Petrová Alena 

Abstrakt: Předškolní vzdělávání v České republice prochází zásadními koncepčními změnami, které reagují na aktuální vzdělávací trendy ve světě. V popředí stojí požadavky související s proměnou školy, s důrazem na osobnostně orientovaný přístup k dítěti jako k jedinečné osobnosti s vlastními zájmy a potřebami. Pracovníci Katedry primární a preprimární pedagogiky spolu s odborníky Katedry psychologie a patopsychologie a Ústavu speciálně-pedagogických studií PdF UP v Olomouci realizovali v letech 2009 – 2012 mezinárodní výzkum (GAČR), s cílem zjistit úroveň připravenosti dětí k zahájení povinné školní docházky. Prostřednictvím příspěvku seznamujeme s výsledky výzkumu, věnujeme se jedné ze sledovaných oblastí, a to odkladům školní docházky, které mají v České republice stoupající tendenci. 

Klíčová slova: předškolní vzdělávání, mateřská škola, základní škola, učitel, výzkum, odklad školní docházky. 

Článek ke stažení v češtině [PDF]: Odklady školní docházky v kontextu výzkumu

 

Abstract: Preschool education in the Czech Republic is currently subject to principal conceptual changes that reflect the present educational trends in the world. The most significant requirements relate to a transformation of schools with an emphasis on personality-oriented approach to the child who is regarded a unique person with own interests and needs. The employees of the Department of Primary and Pre-primary Education together with the experts from the Department of Psychology and Pathopsychology and the Institute of Special Education Studies at the Faculty of Education, Palacky University, Olomouc performed an international research study between 2009 – 2012 (GACR) with an objective to identify the level of children’s’ readiness for starting compulsory school attendance. This paper presents the results of the research highlighting one of the monitored areas – postponement of school attendance, which has an increasing trend in the Czech Republic. 

Key words: preschool education, kindergarten, elementary school, teacher, research, school attendance postponements. 

Download the article in English [PDF]: Not available

Tagy: mateřská škola, předškolní vzdělávání, výzkum, učitel, základní škola, odklad školní docházky