1 capv zelene cz

Aktivizační metoda a klima výuky 

Autoři: Dana VICHERKOVÁ, Štefan CHUD., Alena OPLETALOVÁ, Imron W. HARITS 

Sekce 4: Badatelství v současné škole 

Abstrakt: Příspěvek cílí na problematiku výběru aktivizačních metod ve v.chově čtenáře. Pozornost bude věnována vybrané věkové skupině patnáctilet.ch žáků. Dále bude řešen vliv v.běru metod na klima v.uky. 

Klíčová slova: aktivizační metody, čtenářské strategie, klima výuky, atmosféra výuky, školní klima, pozitivní školní klima 

Článek ke stažení v češtině [PDF]: Aktivizační metoda a klima výuky 

 

Title: Activation method and climate of teaching 

Abstract: The article is aimed at the issue of selection of activation methods for readers’ education. 15 year old students will be chosen as the target group. Influence of selection of methods on the climate during teaching will be the next issue. 

Key words: activation methods, reading strategies, climate of teaching, atmosphere of teaching, school climate, positive school climate 

Download the article in English [PDF]: Not available

Tagy: školní klima, aktivizační metody, čtenářské strategie, klima výuky, atmosféra výuky, pozitivní školní klima

Příspěvky sborníku 2015