1 capv zelene cz

CLIL v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Sonda na dvou českých základních uměleckých školách 

Autor: Zdeněk VAŠÍČEK 

Sekce 3: Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci 

Abstrakt: Cíle. Cílem tohoto v.zkumu bylo zjistit názory na CLIL u učitelů základních uměleck.ch škol (ZUŠ) jako účastníků dalšího vzdělávání pedagogick.ch pracovníků. Teoretická v.chodiska. Zájmové vzdělávání je stranou hlavních v.zkumn.ch aktivit. Názory učitelů ZUŠ na CLIL jsou v.zvou pro pedagogick. v.zkum. Metodologie. V.zkumn. vzorek: 20 učitelů ZUŠ různ.ch předmětů, s pedagogickou praxí a heterogenním cizojazyčn.m zázemím. Hlavní otázka „Má CLIL pro respondenta smysl?“ byla rozdělena do dvou okruhů: 1. „CLIL má pro respondenta smysl obecně.“ a 2. „CLIL má pro respondenta smysl osobně.“ V.zkumné metody: 1. zúčastněné pozorování a 2. anonymní dotazník. Pro vyhodnocování dílčích škálovan.ch položek dotazníku byl použit medián. Závěry. Byly vypočítány aritmetické průměry z mediánů. Okruh 1: na ZUŠ I 4,2; na ZUŠ II 4,0. Okruh 2: na ZUŠ I 3,7; na ZUŠ II 3,0. Hlavní otázka byla zodpovězena takto: na ZUŠ I 3,9; na ZUŠ II 3,5; na obou ZUŠ celkem 3,7 (= příklon ke SPÍŠE ANO pětistupňové Likertovy škály), tedy mírně optimisticky. Etické hledisko (vědomí pracovní zátěže učitelů) radí zavádět přístup CLIL do práce učitelů jen zvolna. 

Klíčová slova: CLIL, vícejazyčnost, další vzdělávání pedagogických pracovníků, celoživotní učení, základní umělecká škola, pedagogický výzkum, motivace, evaluace 

Článek ke stažení v češtině [PDF]: CLIL v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Sonda na dvou českých základních uměleckých školách 

 

Title: CLIL in further education for teachers. An exploratory probe at two Czech primary arts schools 

Abstract: Objectives. The objective of this research was to detect some views on CLIL among the Primary Arts Schools (PAS) teachers as participants of further education for teachers. Theoretical resources. The leisure education is outside of the major research activities. The PAS teachers´ views on CLIL are a challenge for educational research. Methodology. The research sample: 20 PAS teachers of different subjects, with pedagogical experience and heterogeneous foreign language backgrounds. The main question „Does CLIL have a sense for the respondent?“ was divided into two areas: 1. „CLIL has a sense for the respondent generally.“ and 2. „CLIL has a sense for the respondent personally.“ Research methods: 1. participant observation and 2. anonymous questionnaire. For the evaluation of the single scaled items of the questionnaire was used median. Conclusions. The arithmetic means of the medians were calculated. The area 1: at the PAS I 4.2; at the PAS II 4.0. The area 2: at the PAS I 3.7; at the PAS II 3.0. The main question was answered in this way: at the PAS I 3.9; at the PAS II 3.5; at both PASes in sum 3.7 (= a tendency to RATHER YES of the five-point Likert scale), thus moderately optimistically. The ethical point of view (the awareness of the teachers´ workload) advises to introduce the CLIL approach into teachers´ work only slowly. 

Key words: CLIL, multilingualism, further education for teachers, lifelong learning, primary arts school, educational research, motivation, evaluation 

Download the article in English [PDF]: Not available

Tagy: pedagogický výzkum, evaluace, motivace, celoživotní učení, CLIL, vícejazyčnost, další vzdělávání pedagogických pracovníků, základní umělecká škola

Příspěvky sborníku 2015