1 capv zelene cz

Výzkum profesních kompetencí studentů učitelství v závěru jejich studia 

Autoři: Jitka NOVOTOVÁ, Kateřina HAVRANCOVÁ, Barbora MÜLLEROVÁ 

Sekce 3: Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci 

Anotace: Cílem příspěvku je představit v.zkum realizovan. na katedře pedagogiky a psychologie na FP TUL. Na základě publikovan.ch v.zkumů a relevantní teorie byly vymezeny profesní kompetence, které by měly b.t rozvíjeny v pregraduální přípravě učitelů. Na základě toho byly vytvořeny dotazníky, které vyplnilo 22 studentů a 22 jejich cvičn.ch učitelů − učitelů primárních škol. Poté byl realizován primární v.zkum zaměřen. na posouzení míry rozvoje těchto kompetencí u studentů cvičn.mi učiteli po ukončení závěrečn.ch souvisl.ch praxí. V.zkum dále zjišťoval, jak své profesní kompetence po ukončení praxí hodnotí samotní studenti. V.sledky tohoto sebehodnocení jsou podrobněji analyzovány. 

Klíčová slova: kompetence učitele, pregraduální příprava učitelů, výzkum profesních kompetencí, standard učitelské profese, evaluace profesní přípravy učitelů, sebehodnocení studentů na souvislé pedagogické praxi 

Článek ke stažení v češtině [PDF]: Výzkum profesních kompetencí studentů učitelství v závěru jejich studia 

 

Title: Research of professional competencies of student teachers at the end of their studies 

Abstract: The aim of this paper is to present the research conducted at the Department of Education and Psychology, Faculty of Science, Humanities and Education, Technical University of Liberec. Professional competencies that should be developed in undergraduate teacher training were defined. On this basis, we developed a questionnaire completed by 22 students and 22 students´mentors - primary school teachers. Primary research focused on assessment of development of these competencies by mentors was conducted after the final continuous practice. The research also found out how the students evaluate their professional competencies themselves. The results of this self-evaluation are analyzed in detail. 

Keywords: teacher competencies, undergraduate teacher training, research of professional competencies, standard of teaching profession, teacher training evaluation, teacher intern self-evaluation 

Download the article in English [PDF]: Not available

Tagy: kompetence učitele, pregraduální příprava učitelů, výzkum profesních kompetencí, standard učitelské profese, evaluace profesní přípravy učitelů, sebehodnocení studentů na souvislé pedagogické praxi

Příspěvky sborníku 2015