1 capv zelene cz

Meniaca sa spoločnosť a meniace sa dieťaťa

Autor: Mariana CABANOVÁ 

Sekce 2: Vychovávaný a vzdělávaný jedinec 

Abstrakt: Dvadsiate storočie je naz.vané aj storočím dieťaťa. Vplyvom v.voja spoločnosti sa mení aj žiak a jeho charakteristiky na začiatku školskej dochádzky. (Hejlová a kol. 2013) Pozornosť je venovaná sociálnym aspektom vzdelávania a v.znamn.m zmenám v spoločnosti. Autorka poukazuje na potrebu poznávania sociokultúrneho prostredia žiaka v kontexte inkluzívneho vzdelávania. 

Kľúčové slová: dieťa/žiak, sociokultúrne prostredie, vzdelávanie, učiteľ 

Článek ke stažení v češtině [PDF]: Meniaca sa spoločnosť a meniace sa dieťaťa

 

Title: Changing society, changing child 

Abstract: The twentieth century is called the century of the child. Influence the development of society, changing the pupil and its characteristics at the beginning of schooling. (Hejlová et al., 2013), attention is paid to the social aspects of education and significant changes in society. The author points to the need for student learning socio-cultural environment in the context of inclusive education. 

Key words: child/pupil, socio-cultural environment, education, teacher 

Download the article in English [PDF]: Not available

Tagy: učitel, dieťa, žiak, sociokultúrne prostredie, vzdelanie

Příspěvky sborníku 2015