1 capv zelene cz

Estetika hudby nielen o kráse hudby

8. SEKCE Pedagogický výzkum ve výchověch - hudební, výtvarné, pracovní a technické

Autor  : Eva Michalová

Abstrakt : Príprava budúcich učitefov hudobnej výchovy nesie v samotnom obsahu tohto vyučovacieho predmetu dva základné aspekty: osvojiť si poznatky o hudbe a hudbu ako umenie emocionálne prežiť. Dvojpólovosť týchto aspektov vytvára polaritu vnútorných teoretických a umeleckých hodnót hudby, ktoré má mať na zreteli celý obsah výchovnovzdelávacieho systému v sústave základného aj umeleckého školstva.

Článek ke stažení [PDF] : Estetika hudby nielen o kráse hudby

Příspěvky sborníku 2001