Nejbližší konference

XXV. konference ČAPV zaměřená na téma Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu se uskutečnila  od 13. 9. do 15. 9. 2017 v prostorách Pedagogické fakulty UHK, v budově společné výuky A.

Technologie od nepaměti ovlivňují lidskou činnost a ne jinak je tomu ve vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. K technologiím bývá přistupováno z rozmanitých perspektiv: Může se jednat o postupy, nebo o přístroje i nástroje ovlivňující vzdělávání či výzkum.  Technologie mohou plnit roli předmětu i prostředku výzkumu. Ze Sekundární analýzy výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 vyplývá jisté zpochybnění všeobecného předpokladu: „… že by školy, v nichž žáci používají počítače ve vyšší míře (při výuce i doma), dosahovaly lepších výsledků……. Používání ICT je spojeno s lepšími výsledky žáků pouze v určitých kontextech – např. slouží-li počítačové programy či internet jako podpůrný prostředek ke zvýšení studijního času…Z tohoto hlediska se jako stěžejní ukazuje role učitele.“ (ČŠI, 2016, s. 11). Konference zaměřená na „Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu 2016“ by měla přispět k hledání odpovědí například na následující otázky: 

  • Jakou roli plní či by mohly plnit digitální technologie (DT) a informační a komunikační technologie (ICT) v rámci explorace, adaptace a replikace inovativních strategií umožňujících učícím se naplno využít svůj potenciál? Jaké přístupy jsou voleny pro integraci DT a ICT do současného vzdělávání a pedagogického výzkumu?
  • Jakým způsobem maximalizovat šance na využití technologií různého druhu k vzdělávání a motivace k otevření příležitostí k učení a zvýšení rovného přístupu, k využití vzdělávání jako prostředku sociální spravedlnosti a sociální inkluze?
  • Které klíčové kompetence žáků jsou/nejsou/mohou být rozvíjeny užitím technologií?
  • Co vyplývá z aktuálních pedagogických výzkumů a šetření pro oblast ohraničenou například pojmy a trendy:  e-learning, blended learning, virtuální realita a virtuální třídy, gamifikace, technologicky podporované vyučování a učení, obsahově a jazykově integrované učení (CLIL)?
  • Jaké možnosti a limity jsou aktuální v případě technologií ve vzdělávání z hlediska klíčových kompetencí a sebeúcty žáků, z hlediska profesních kompetencí učitelů, či z pohledu dalších subjektů ve vzdělávání a výchově, a to i s ohledem na volný čas, sociálně patologické jevy a bezpečnost sociálních sítí i internetu obecně?
  • Jak v kontextu současného vývoje v oblasti technologií fungují výchovné instituce a vzdělávací politika, kurikulární dokumenty, evaluační procesy ve vzdělávacím systému?

 

Bližší informace ke konferenci  jsou k dispozici na http://cpvuhk.cz/capv-2017/. :